ميز خدمت الكترونيكي
 • تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان       
 •   نوع خدمت
  • خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي (G۲G) خدمت به كسب و كار (G۲B)
   شرح خدمت
  • اسناد توسعه استان در واقع همان اسناد برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان مي ¬باشد كه با توجه به قانون برنامه و ابلاغيه رهبر انقلاب در مقاطع زماني مشخص تهيه ميگردد. همچنين برنامه آمايش استان نيز از جمله برنامه هاي توسعه اي ديگر مي باشد. در حال حاضر برنامه ششم توسعه، سومين برنامه اي است كه در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران تهيه شده است. در ابتدا به منظور تهيه چارچوب اوليه برنامه ششم توسعه ،گزارش مراحل تنظيم و تدوين برنامه ششم توسعه استان قزوين شامل دو بخش مبني بر ۱- سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه استان در راستاي برنامه ششم توسعه كشور۲- پيش بيني شاخصهاي كلان برنامه ششم توسعه استان طراحي و تكميل گرديد و پس از دريافت دستورالعملهاي تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه از سازمان برنامه و بودجه كشور، برنامه ششم كشور به عنوان الگوي تهيه برنامه ششم توسعه استانها قرار گرفت كه شامل سه مجلد فرابخشي ، بخشي يك و بخشي دو مي باشد. در حال حاضر نيز عملكرد سال اول برنامه ششم (۱۳۹۶) از دستگاههاي اجرايي دريافت و در سه بخش شاخص اهداف، منابع مالي و شيوه تامين منابع مالي تنظيم شده است.
   مدارك مورد نياز
  • نامه هاي صادره به دستگاههاي اجرايي، قانون برنامه، موافقتنامه هاي دستگاهها، نامه هاي دريافتي از سازمان برنامه و بودجه كشور، سالنامه هاي آماري، گزارشات ماهانه و ساليانه دستگاه هاي اجرايي، برنامه هاي بالا دستي توسعه)برنامه هاي پنج ساله(، برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه منطقه اي و كشوري
   متوسط مدت زمان ارائه خدمت
   ساعات ارائه خدمت
  • ساعت اداري
    تعداد بار مراجعه حضوري
  • يك بار
    هزينه هاي ارايه خدمت (ريال) به خدمت گيرندگان
  • رايگان
   قوانين و مقررات
  • نامه ابلاغيه سياست هاي كلي برنامه هاي پنج ساله توسعه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي مجموعه قوانين برنامه هاي توسعه( احكام دائمي برنامه هاي توسعه)
    استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)
  • نياز به استعلام خاصي ندارد.
   پاسخ به سوالات متداول
  • دستگاه هاي اجرايي در اين سامانه چه وظايفي دارند؟ ورود اطلاعات محتوايي، توصيفي، چند رسانه اي، جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي به سامانه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي از وظايف دستگاه هاي اجرايي مي باشد
    نحوه دسترسي به خدمت : ماهيت خدمت غيرالكترونيكي است.
  • ماهيت خدمت غيرالكترونيكي است.
   مسئول اصلي ارائه خدمت
  • محسن آقايي 31500720-058
    نمودار مراحل دريافت خدمت (از ديد متقاضي خدمت)
  • دانلود نمودار مراحل دريافت خدمت
   مراحل گردش كار
  • ۱- دريافت دستورالعمل تهيه برنامه ۲- تنظيم فصول بخشهاي مرتبط با دستگاه اجرايي ۳- ارسال فصول به دستگاههاي اجرايي ۴- بررسي اطلاعات دريافتي ۵- تدوين سند برنامه ۶- ارسال نامه به دستگاههاي اجرايي استان جهت دريافت عملكرد برنامه ۷- دريافت عملكرد برنامه ششم توسعه در سه بخش شاخص اهداف، منابع مالي موردنياز و شيوه تامين منابع مالي ۸- بررسي اطلاعات ۹- جمعبندي اطلاعات ۱۰- تهيه گزارش مربوطه


  تعداد بازدید از سایت 776788 تعداد بازدید از صفحه 536 تعداد بازدید امروز صفحه 2

  Powered by Tetis PORTAL