ميز خدمت الكترونيكي
 • نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرايي استان      
 •   نوع خدمت
  • خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي (G۲G)
   شرح خدمت
  • اعتبارات هزينه اي : نظارت بر عملكرد بودجه (اعتبارات هزينه اي) دستگاه هاي اجرايي استان در قالب سامانه سبا صورت مي پذيرد. بر اين اساس اطلاعات مربوط به تخصيص، پرداختي خزانه، دريافتي خزانه و عملكرد و..... در سيستم مذكور وارد و گزارشات مورد نياز از همين طريق در دسترس بوده و نظارت بر عملكرد بودجه صورت مي پذيرد. اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي : نظارت بر عملكرد بودجه (اعتبارات سرمايه اي) دستگاه هاي اجرايي استان در قالب سامانه نظام عمليات عمراني (نظارت ۴) صورت مي پذيرد. بر اين اساس اطلاعات مربوط به پروژه هاي سرمايه اي استان در قالب اعتبار، تخصيص، پرداختي خزانه، عملكرد و..... در سيستم وارد و گزارشات مورد نياز از همين طريق در دسترس بوده و نظارت بر عملكرد بودجه صورت مي پذيرد.
   مدارك مورد نياز
  • اعتبارات هزينه اي : تخصيص، پرداختي خزانه و دريافتي خزانه و عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرايي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي : تخصيص، پرداختي خزانه و عملكرد اعتبارات سرمايه اي دستگاه اجرايي، هماهنگي جهت بازديد از پروژه توسط كارشناس سازمان، ارائه اطلاعات مربوط به نحوه اجراي پروژه و…
   متوسط مدت زمان ارائه خدمت
  • اعتبارات هزينه اي : ۱۰ روز اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي : حدوداً يك ماه و نيم
   ساعات ارائه خدمت
  • ساعت اداري
    تعداد بار مراجعه حضوري
  • نظارت بر اعتبارات جاري : نيازي به مراجعه حضوري ندارد نظارت بر اعتبارات سرمايه اي : سه بار
    هزينه هاي ارايه خدمت (ريال) به خدمت گيرندگان
  • رايگان
   قوانين و مقررات
  • قوانين برنامه هاي توسعه- لايحه بودجه سال جاري كشور- قانون محاسبات عمومي كشور- قانون برنامه و بودجه- ضوابط اجرايي قانون بودجه- دستورالعمل مبادله موافقتنامه هاي سرمايه اي- قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۱ و ۲- ضوابط تعيين شده توسط سازمان مانند سقف اماني دستگاه اجرايي، تعداد مجاز و ميزان حق الزحمه كاركنان طرحي
    استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي)
  • نياز به استعلام خاصي ندارد.
   پاسخ به سوالات متداول
  • در سامانه نظارت بر چه مواردي نظارت مي شود؟ فرآيندهاي توزيع بودجه، مبادله موافقتنامه، تخصيص بودجه، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني و ملي .
    نحوه دسترسي به خدمت : اينترنتي
  • درخواست خدمت : سامانه سبا سامانه نظارت ۴) ارائه خدمت :سامانه اجرا و نظارت اعتبارات هزينه اي استاني (سبا)
   مسئول اصلي ارائه خدمت
  • محسن آقايي 31500720-058
    نمودار مراحل دريافت خدمت (از ديد متقاضي خدمت)
  • دانلود نمودار مراحل دريافت خدمت
   مراحل گردش كار
  • ابلاغ موافقتنامه هزينه اي / سرمايه اي به دستگاه اجرايي
  • ابلاغ تخصيص هزينه اي / سرمايه اي دستگاه به خزانه و دستگاه اجرايي
  • ارائه پيش نويس تخصيص توسط دستگاه اجرايي
  • ورود تخصيص هزينه اي / سرمايه اي
  • ورود پرداختي و عملكرد اعتبارات هزينه اي / سرمايه اي


  تعداد بازدید از سایت 777677 تعداد بازدید از صفحه 529 تعداد بازدید امروز صفحه 3

  Powered by Tetis PORTAL