ميز خدمت الكترونيكي
 • تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي (سالنامه آماري)     
 •  شرح خدمت
  • تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي )سالنامه آماري(
   مستندات مورد نياز
  • ديتابيس سالنامه آماري استان- سطح دسترسي سامانه الكترونيكي سالنامه آماري استان- آمارهاي موجود دستگاههاي اجرائي- بانك هاي اطلاعات دستگاههاي اجرائي استان- قوانين و دستورالعمل مركز آمار ايران.
   قوانين و مقررات
  • دستورالعمل مركز آمار ايران- ديتابيس سالنامه آماري
   مدت زمان انجام خدمت
  • يكسال شمسي
   هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت
  • ندارد
   مسئول اصلي ارائه خدمت
  • اسماعيل براتي 31500850-058
   مراحل گردش كار
  • 1- آماده سازي ديتابيس سالنامه آماري استان
  • 2- آماده سازي فايل اطلاعاتي مطابق با فرمت مورد نياز دستگاه
  • 3-يكسان سازي داده ها و اطلاعات
  • 4-تهيه و چاپ سالنامه
  • 5-ارسال نسخه چاپي به دستگاههاي اجرائي استان و ساير دستگاههاي مرتبط كشوري
  • 6- قراردادن فايل در سالنامه آماري كشور و درگاه ملي آمار و سايت سازمان برنامه و بودجه استان


  تعداد بازدید از سایت 776718 تعداد بازدید از صفحه 362 تعداد بازدید امروز صفحه 1

  Powered by Tetis PORTAL