ميز خدمت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي
 • ۱۰۰۱۱۷۱۶۰۰۰ تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان
 • ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰ تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان  
 •   ۱۰۰۱۱۷۲۱۱۰۱ نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرايي استان

 • ۱۰۰۱۱۷۱۴۱۰۱  نظارت بر طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني  
 • ۱۰۰۱۱۷۱۶۱۰۴ ارائه گزارش سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  
 • ۱۰۰۱۱۷۲۴۱۰۰ راهبري مشاركت عمومي - خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت  
 • ۱۰۰۱۱۷۱۵۰۰۰ ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين
 • ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰ تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي
 • ۱۰۰۱۱۷۷۶۰۰۰ ارزيابي عملكرد سالانه دستگاههاي اجرايي  
 • ۱۸۰۸۱۷۸۱۱۰۳ اعتبارسنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف  
 • ۱۸۰۵۱۱۱۱۰۰۰ احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت                              
 • ۱۸۰۵۱۱۰۹۰۰۰ برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت  
 •                              نظارت بر فرآيند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان  
 • ۱۰۰۱۱۷۸۴۰۰۰ راهبري فضاها و ساختمان هاي اداري  
 • ۱۰۰۱۱۷۲۲۱۰۳ پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي

 • تعداد بازدید از سایت 1484160 تعداد بازدید از صفحه 4272 تعداد بازدید امروز صفحه 2

  Powered by Tetis PORTAL