ميز خدمت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي
 • ۱۰۰۱۱۷۱۱۰۰۰ تنظيم بودجه سنواتي دستگاههاي اجرايي و تدوين لايحه بودجه
 • ۱۰۰۱۱۷۱۲۰۰۰ مبادله موافقتنامه بودجه كليه دستگاه‌هاي اجرايي
 • ۱۰۰۱۱۷۱۳۰۰۰ تخصيص اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي
 • ۱۰۰۱۱۷۱۴۰۰۰ نظارت بر عمليات عمراني دراستان
 • ۱۰۰۱۱۷۱۵۰۰۰ ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين
 • ۱۰۰۶۱۷۱۷۰۰۰ تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي در استان  
 •  ۱۰۰۱۱۷۲۱۰۰۰ نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينه اي

 • ۱۰۰۱۱۷۲۵۰۰۰   نظارت بر پروژه‌هاي استاني مربوط به قرارداد اجرايي تملك دارايي سرمايه‌اي 
 • ۱۰۰۳۱۱۰۲۰۰۰ تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيريهاي نمونه اي)  
 •                             تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان
 •                           تهيه حسابهاي منطقه اي  
 • ۱۸۰۵۱۱۰۹۰۰۰      برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت
 •                              نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان
 •                               ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان 
 •                               اعتبار سنجي موسسات آموزشي(بخش خصوصي)  
 •                               احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كاركنان دولت                              
 •                              تامين شاخصها و اقلام اطلاعاتي از طريق راه اندازي سامانه آمارهاي ثبتي  
 •                              تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي (سالنامه آماري)  
 •                              سيستم اطلاعات جغرافياي (gis) و پايگاه اطلاعات مكاني و نقشه تقسيماتي  
 •                              تهيه و اصلاح و بهنگام سازي نقشه هاي آماري (شهري،روستايي،آبادي بلوكه)  
 •                               برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان دولت  
 •                              برگزاري جلسات كارگروه هاي ذيل شوراي فني و پيگيري مصوبات آن  
 •                              تهيه و تدوين گزارش ‌هاي سالانه اقتصادي و اجتماعي استان  
 •                              توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي
 •                              توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تشخيص اعتبارات هزينه اي
 •                              پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي

 • تعداد بازدید از سایت 578613 تعداد بازدید از صفحه 1101 تعداد بازدید امروز صفحه 4

  Powered by Tetis PORTAL