ميز خدمت الكترونيكي
 • برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت    
 •  شرح خدمت
  • برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان دولت در استان
   قوانين و مقررات
  • 1) شيوه نامه ارسالي از مركز آموزش مديريت دولتي 2) فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري 3) برنامه آموزشي سالانه (01-63/41- w)
   مدت زمان انجام خدمت
   هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت
  • ندارد
   مسئول اصلي ارائه خدمت  
  • معصومه اكبري 31500220-05  تعداد بازدید از سایت 777678 تعداد بازدید از صفحه 797 تعداد بازدید امروز صفحه 3

  Powered by Tetis PORTAL