ميز خدمت الكترونيكي
 • نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان     
 •  شرح خدمت
  • نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان
   مستندات مورد نياز
  • مجوز استخدام، تامين اعتبار، فرم درخواست شغل، فرم شغل و شاغل مصوب كميته منابع انساني، كاربرگ 1و 2
   قوانين و مقررات
  • قانون مديريت خدمات كشوري، قوانين برنامه هاي توسعه ، ضوابط اجرايي بودجه سنواتي و كليه مقررات اداري و استخدامي
   مدت زمان انجام خدمت
  • بسته به ميزان سرعت انجام گزينش ، برنامه هاي برگزاري آزمون و تسلط كاربران دستگاه دارد و مي تواند از سه ماه تا يكسال و نيم طول بكشد
   هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت
  • استخدام يا تبديل وضع قراردادي به پيماني يا رسمي اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم به مبلغ 115000ريال استخدام يا تبديل وضع قراردادي به پيماني يا رسمي اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم و بالاتر به مبلغ ريال192000فرزندان شاهد از پرداخت مبالغ ياد شده معاف مي باشند مبالغ پرداختي مذكور براي ساير ايثارگران50درصد مي باشد
   مسئول اصلي ارائه خدمت
  • سيمين طاهري 31500310-058
   مراحل گردش كار
  • -1صدور مجوز استخدام در سامانه براي دستگاههاي اجرايي هدف
  • -2تعريف نام كاربري و رمز ورود به سامانه كارمندايران براي دستگاههاي اجرايي
  • -3ثبت درخواست شماره مستخدم از سوي دستگاهها
  • -4بررسي و رفع نواقص اطلاعات ارسال شده توسط دستگاه در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
  • -5تاييد اطلاعات نيروي انساني و ارسال به سازمان اداري و استخدامي كشور


  تعداد بازدید از سایت 776771 تعداد بازدید از صفحه 384 تعداد بازدید امروز صفحه 1

  Powered by Tetis PORTAL