خدمات و فرآيندها 

اطلاع رساني الكترونيكي خدمات
يكي از خدمات سازمان مديريت و برنامه ريزي به مردم رتبه بندي پيمانكاران و مشاوران در مديريت نظام فني اجرايي مي باشد. جهت انجام اين فرآيند مي بايد از طريق سامانه ساجات اقدام نمود. جهت استفاده از سامانه مذكور از لينكهاي زير استفاده نماييد:
 
 
جهت ورود به سايت سامانه ساجات از اين آدرس اينترنتي استفاده نماييد:
 
http://sajat.mporg.ir/Profiling/Login
 

 

          معاونت/مديريت                                                              عنوان خدمت           


معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني         ارزيابي شاخص هاي عمومي و اختصاصي دستگاه هاي اجرايي استان
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني         انجام امور دبيرخانه اي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني         اختصاص شماره مستخدم براي نيروهاي جديدالاستخدام
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني       اجراي طرح سنجش ميزان رضايت مندي مراجعين از خدمات دستگاه هاي اجرايي
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني         دبيري جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني         فرآيند تاييد آمار نيروي انساني فرم 6 موافقتنامه
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه                   تهيه و تدوين ، اجراء و نظارت بر تحقق نتايج مطالعات برنامه آمايش و ميان مدت( پنج ساله) 
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه       تهيه و تدوين برنامه هاي توسعه و گزارش هاي سالانه توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه                   توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي،مبادله موافقت نامه و نظارت بر روند اجراء پروژه ها
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه                    توزيع اعتبارات هزينه اي ، مبادله موافقت نامه و نظارت بر روند اجراء
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه               برنامه كلان درآمد و تجهيز منابع ،مبادله موافقت نامه و نظارت بر تحقق وصول درآمدهاي دستگاه ها
معاونت هماهنگي و برنامه و بودجه                      گزارش جامع اقتصادي ، اجتماعي شهرستانهاي استان
معاونت آمار و اطلاعات                                          تهيه سالنامه آماري
معاونت آمار و اطلاعات                                          تهيه نشريه فصلي گزيده شاخصها و نماگرهاي آماري استان
معاونت آمار و اطلاعات                                           ارائه اطلاعات آماري نقاط جمعيتي
معاونت آمار و اطلاعات                                           اجراي طرحهاي آماري ابلاغيه از مركز آمار ايران
مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه آينده نگري             فرايند اجرايي طرح هاي پژوهشي در دفترآموزش و پژوهش استانداري همدان  
مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه آينده نگري              اجراي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي پرسنل ادارات و دستگاههاي دولتي
مديريت اداري مالي و پشتيباني                                             فرآيند تحويل كتاب يا نشريه از كتابخانه
مديريت نظام فني و اجرايي                                                   صدور و تمديد گواهينامه مشاوران

  تعداد بازدید از سایت 225959 تعداد بازدید از صفحه 841 تعداد بازدید امروز صفحه 1

Powered by Tetis PORTAL