دوشنبه 20 آذر 1396 05:45:27

19 دي 1395 16:7:40
پاسخ سازمان برنامه و بودجه به ابهامات مندرج در روزنامه وطن امروز در خصوص اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها

روزنامه وطن امروز، روز شنبه، هجدهم ديماه مطلبي در صفحه اول خود درج كرد كه از صحت و درستي محتوايي برخوردار نيست.

در اين ميان هرچند سازمان برنامه و بودجه كشور پرداختن جامعه رسانه‌اي كشور به تمامي امور كشوري و نقد منصفانه و كارشناسانه را همواره موجب بالندگي و تسهيل امور مي داند، اما آسيب‌هاي ناشي از ارائه آمار و مطالب نادرست و غيركارشناسي بسيار جدي بوده و بازي سياسي برخي رسانه‌ها در مغايرت با اهداف كلي كشور و آرامش جامعهموجب نگرانيست.

پيرو انتشار مطلب «روپولي» در روزنامه وطن امروز، دفتر امور انرژي سازمان برنامه و بودجه جوابيه خود را به شرح ذيل اعلام مي دارد.

تمامي درآمدهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، شركت ملي گاز ايران و توانير به استناد ماده 39  قانون محاسبات عمومي به حساب خزانه واريز مي گردد. همچنين در خصوص سهم شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، تمامي فروش داخلي و خارجي آن شركت محاسبه و با كسر هزينه هاي قانوني مترتب، سهم هدفمندي يارانه ها محاسبه و به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز مي گردد. براساس پيش بيني ميزان مصرف فرآورده هاي نفتي در داخل كشور و قيمتهاي مصوب و همچنين صادرات فرآورده هاي نفتي، در سال 1395، درآمد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از محل فروش داخلي فرآورده هاي نفتي معادل 368637 ميليارد ريال و از محل صادرات فرآورده‌هاي نفتي معادل 143341 ميليارد ريال خواهد بود. متعاقبا هزينه هاي قانوني شامل:

  • 1-ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري‌ها معادل 76134 ميليارد ريال،
  • 2- بيست درصد سهم صندوق توسعه ملي از محل صادرات فرآورده هاي نفتي به ارزش 28668 ميليارد ريال،
  • 3-پنج درصد عوارض نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاينفتي موضوع بند «د» تبصره 1 قانون بودجه سال 1395كل كشور به ارزش 15000 ميليارد ريال،
  • 4-هزينه هاي توزيع و فروش، واردات فرآورده هاي نفتي (بر اساس بودجه شركتهاي مشمول بر اساس قانون بودجه سال 1395 كل كشور)  و هزينه قير (موضوع بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور) به ارزش 73108 ميليارد ريال،
  • 5-بازپرداخت ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير به ارزش 70000 ميليارد ريال
  • 6-چهار ده ونيم درصد سهم شركت ملي نفت ايران به استناد بند الف ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)  معادل 36067 ميليارد ريال

تمامي ارقام فوق از سر جمع درآمد هاي مذكور از طرف خزانه بابت هزينه هاي قانوني و تكليفي پرداخت مي شود و بر اين اساس سهم هدفمندي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران معادل 213000 ميليارد ريال خواهد بود.

درخصوص شركت ملي گاز ايران نيز جمع كل درآمد حاصل از فروش داخلي گاز برابر 154384 ميليارد ريال مي‌باشد كه  به خزانه واريز مي‌شود از رقم مذكور مبلغ  71803 ميليارد ريال بابت هزينه عملياتي و فرآورش گاز به شركت ملي گاز ايران براساس بودجه مصوب سال 1395 كل كشور  و 2735 ميليارد ريال بابت هزينه ماليات بر ارزش افزوده سي ان جي پرداخت مي شود. از اين‌رو سهم هدفمندي يارانه از محل فروش گاز طبيعي به ميزان 80000 ميليارد ريال از طريق خزانه پرداخت مي‌گردد.

از اينرو ادعاهاي ارائه شده در مطلب مذكور اساس و پايه كارشناسي نداشته و دور از واقعيت مي‌باشد.

Powered by Tetis PORTAL