دوشنبه 20 آذر 1396 05:47:34

7 اسفند 1395 22:9:5
گزارشي درخصوص منابع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها

بسمه تعالي

 
«گزارشي درخصوص منابع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها»

در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 23/ 10/ 1388 و اصلاح بعدي آن؛
از يك سو،                 
دولت مكلف به :

 • اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي (بنزين، نفت، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات با احتساب هزينه‌هاي مرتب (بند «الف» ماده يك)
 • تعيين قيمت فروش داخلي گاز پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض (بند «ب» ماده يك)
 • تعيين قيمت فروش داخلي برق براساس مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت ... (بند «ج» ماده يك)
 •  تعيين قيمت آب با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين، انتقال و توزيع (تبصره 1 ماده 3)

گرديد.
از سوي ديگر،

 • دولت مجاز به پرداخت حداكثر تا پنجاه درصد (50% ) خالص وجوه حاصل از اجراي قانون براي يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها و... (ماده 7) شد.
 • و نيز دولت مكلف به پرداخت سي درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراي قانون براي يارانه توليد و... (ماده 8) گرديد.
 • همچنين دولت مجاز به استفاده بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شده است. (ماده 11)

همچنين دولت مجاز گرديد، براي اجراي اين قانون، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را تأسيس نمايد و وجوه حاصل از اجراي اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت (ماده 11) به‌عنوان كمك به اجراي اهداف قانون (ماده 7 پرداخت يارانه نقدي خانوارها...) و (ماده 8 پرداخت يارانه توليد...) در اختيار سازمان هدفمندسازي قرار دهد.

 • براي فعاليت سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اساسنامه‌اي در هيأت وزيران به تصويب رسيد كه در ماده 2 آن منابع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به شرح زير مشخص شد:
 • ماده2: منابع سازمان حاصل از مواد (7) و (8) و (11) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و ديگر قوانين و مقررات خواهد بود.

لازم به توضيح است كه در مواد 7، 8 و11 نيز با صراحت به خالص وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندي تأكيد شده است.

 • براي فراهم شدن اين منابع يعني خالص وجوه، چهار شركت به شرح زير فعاليت مي‌نمايند:

يك: شركت ملي پالايش و پخش
اين شركت از محل فروش انواع بنزين، نفت‌گاز .... در سال 1395، 36 هزار و 800 ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كند كه همه اين درآمدها به حساب شماره 1271 نزد خزانه واريز مي‌شود. سپس هزينه‌هاي قانوني خود را همانطور كه در بند «الف» گزارش ديوان محاسبات آمده است به مبلغ 12 هزار و 800 ميليارد ريال كسر مي‌كند و بقيه آن را كه مبلغ 23 هزار و 900 ميليارد تومان است طبق قانون به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه واريز مي‌كند.

دو: شركت ملي گاز
اين شركت نيز در سال 1395 از محل فروش گاز طبيعي جمعاً 15 هزار و 400 ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كند
و به حساب شماره 170 نزد خزانه واريز مي‌كند. سپس هزينه‌‌هاي قانوني انجام شده را به روشي كه در بند «ب» گزارش ديوان محاسبات مشخص شده است به مبلغ 5 هزار و 200 ميليارد تومان كسر و بقيه را كه 10 هزار و 200 ميليارد تومان است به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز مي‌كند.

سه: شركت توانير
اين شركت برق را هر كيلووات ساعت 67/6 تومان به مشتركين مي‌فروشد و كليه وجوه را به حساب شماره 228 نزد خزانه واريز مي‌كند ولي چون قيمت تمام شده برق هر كيلووات ساعت 83/3 تومان است. قانوناً موظف به پرداخت هيچ مبلغي به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نيست ولي براساس توافق و آيين‌نامه‌ اجرايي تبصره 14قانون بودجه 1395، مبلغ 2 هزار و 200 ميليارد تومان به حساب سازمان هدفمندسازي واريز مي‌كند.
چهار: شركت‌هاي آبفا
اين شركت‌ها نيز، زير قيمت تمام شده، آب را به مشتركين عرضه مي‌كنند و منابع حاصل از فروش آب به ازاي هر مترمكعب 470 تومان را وصول و به حساب شماره 1382 نزد خزانه واريز مي‌كند ولي چون قيمت تمام شده هر متر مكعب آب، 1100 تومان است لذا وجهي به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت نمي‌كنند.

جمع‌بندي:

 • كليه وجوه حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي (انواع بنزين، نفت سفيد ...) كه درآمد شركت ملي پالايش و پخش است، ابتدا به حساب شماره 1271 نزد خزانه واريز مي‌شود و بعد از كسورات قانوني سهم سازمان هدفمندي‌سازي يارانه‌ها به حساب آن سازمان در پايان هر ماه واريز مي‌شود.
 • كليه وجوه حاصل از فروش گاز طبيعي كه درآمد شركت ملي گاز است، ابتدا به حساب شماره 170 نزد خزانه واريز و پس از كسورات قانوني سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به حساب آن سازمان در پايان هر ماه واريز مي‌شود.
 • كليه وجوه حاصل از فروش برق كه درآمد شركت توانير است، ابتدا به حساب شماره 228 نزد خزانه واريز مي‌شود و به‌رغم اينكه كل وجوه دريافتي كمتر از قيمت تمام شده است، در سال 1395 مبلغ 2200 ميليارد تومان به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها كمك مي‌نمايد.
 • كليه وجوه حاصل از فروش آب كه درآمد شركت‌هاي آبفا است، ابتدا به حساب شماره 1382 نزد خزانه واريز مي شود و چون كمتر از قيمت تمام شده آب است، هيچ مبلغي به سازمان هدفمندسازي يارانه‌‌ها واريز نمي‌كند.
 • به اين ترتيب درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، مجموع ارقامي است كه به عنوان سهم اين سازمان از سوي شركت‌هاي پالايش و پخش، گاز، توانير طبق ماده 2 اساسنامه اين سازمان به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز مي‌شود كه در سال 1395 طبق جمع‌بندي ديوان محاسبات حداكثر مبلغ 36 هزار و 400 ميليارد تومان است.
روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور

Powered by Tetis PORTAL